POZNAJ SMART BISTRO!

Gotujemy dla Ciebie pyszne, zdrowe, różnorodne posiłki i dostarczamy je prosto pod Twoje drzwi od poniedziałku do piątku. Zamów dziś, otrzymaj już jutro! Obiad? Deser? Sałatka? Wybierz coś dla siebie i swoich bliskich. Teraz jesteśmy także w Warszawie!

Regulamin świadczenia usług przez Smart Bistro Sp. z o.o.​

Regulamin z dnia 15 września 2022 r. sprzedaży towarów w sklepie internetowym „panel.smartbistro.pl”

§ 1

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie „iqstore.pl” (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem https://panel.smartbistro.pl

 

2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Smart Bistro Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 22, 84-240 Reda NIP:5882481925 Regon:522267242  wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

 

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego jak i osoba nie będąca konsumentem.

 

§ 2

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem https://panel.smartbistro.pl. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem „panel.smartbistro.pl” prowadzonym poza adresem http://iqstore.pl

 

2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).

 

3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są darmowe poprzez witrynę chłodniczą, do której przypisana jest strona internetowa ze sklepem internetowym.

 

4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

 

§ 3

 

1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna, po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu.

 

2. Rejestracja w systemie Sklepu następuje poprzez podanie przez Kupującego:

 

1) imienia i nazwiska,

 

2) numeru telefonu,

 

3) adresu email,

 

4) danych adresowych

 

3. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, w szczególności w celu realizacji zamówień, udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać inne dane osobowe podane przez Kupującego, w szczególności:

 

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,

 

2) numer NIP,

 

3) adres dostawy.

 

4. Przez rejestrację w systemie Sklepu Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prezentacji towarów w celu ich sprzedaży na odległość. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży jakichkolwiek towarów i nie pociąga za sobą zobowiązania po stronie Kupującego do nabycia jakichkolwiek towarów w Sklepie.

 

5. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umowy sprzedaży, a w szczególności:

 

1) udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa,

 

2) dostawy towarów w sposób i na adres wskazany przez Kupującego,

 

3) obsługi zwrotów oraz reklamacji.

 

6. Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.

 

7. Sprzedający nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym administratorom danych, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania.

 

8. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.

 

§ 4

 

1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

 

1) rodzaj towaru, jego producenta,

 

2) krótki opis towaru,

 

3) cenę towaru,

 

4) przewidywany czas realizacji zamówienia,

 

3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).

 

§ 5

 

1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

 

2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

 

3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:

 

1) przelewem bankowym za pośrednictwem systemu PayU,

 

2) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU,

 

4. Dostawa towarów następuje w drodze dostawy kurierskiej w warunkach chłodniczych na wskazany adres. Dostawa jest każdorazowo dokumentowana wizyjnie, a reklamację na brak zakupionego towaru należy zgłosić niezwłocznie na numer telefonu: 722-033-033.

 

§ 6

 

1. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

 

1) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,

 

2) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny oraz opłaty za dostawę. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,

 

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedawca może, za zgodą Kupującego będącego konsumentem, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie.

 

§ 7

 

1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:

 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

 

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

 

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

§ 8

 

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedający albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

2. Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nieistotna.

 

4. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sprzedającego.

 

§ 9

 

1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:

 

1) zwrotu kosztów zawarcia umowy,

 

2) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,

 

3) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,

 

przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

2. Jeśli Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, powinien w szczególności:

 

1) zwrócić produkt Sprzedającemu,

 

2) wskazać podstawę niezgodności towaru z umową.

 

§ 10

 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru (tj. Dania) w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121);

 

Wada fizyczna Towaru (tj Dania) polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar (tj Danie) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Sprzedawcy bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.

 

Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: jem@smartbistro.pl

 

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru(Dania) z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru (Dania) które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

Jeżeli Towar(Danie) ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę

 

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przerw w funkcjonowaniu lub usterek Serwisu. Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

 

Reklamacje powinny być składane na adres mailowy kontakt@upmenu.com lub wysyłane pocztą na adres Operatora podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.

 

Reklamacja powinna mieścić w sobie opis wydarzeń będących podstawą reklamacji, numer Zamówienia (jeżeli jest ono przedmiotem reklamacji) oraz dane Konsumenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

 

Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

W przypadku konieczności uzupełnienia podanych w reklamacji informacji, Operator zwraca się do składającego z prośbą o jej uzupełnienie jeszcze przed rozpatrzeniem. W wyniku udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Konsumenta okres rozpatrywania reklamacji ulega przedłużeniu.

 

Informację o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji przekazuje się Konsumentowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Konsumenta, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.

 

Zapraszamy do kierowania powiadomień, uwag lub pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji drogą poczty elektronicznej na adres: jem@smartbistro.pl

 

§ 11

 

1. Sprzedający informuje Kupującego będącego konsumentem, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

2. Sprzedający informuje Kupującego będącego konsumentem, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest jedzenie szybko ulegające zepsuciu, mającym krótki termin przydatności, dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu.

 

§ 12

 

W przypadku umów sprzedaży zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami par. 7-11 Regulaminu nie mają zastosowania.

 

§ 13

 

1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:

 

1) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,

 

2) sposobem dostarczenia towaru,

 

3) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,

 

4) opisem produktów.

 

2. Reklamacja może być wniesiona:

 

1) pisemnie, na adres Sprzedającego,

 

2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

 

3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.

 

4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 14

 

1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

 

1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym, a także tabletem lub telefonem umożliwiającym łączność z siecią internet (strona mobilna),

 

2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,

 

3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

 

2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klientów, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

 

§ 15

 

1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:

 

1) ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów zawartych z konsumentami,

 

2) ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami.

 

2. Kupujący będący konsumentem może, niezależnie od postanowień ust. 1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Sprzedający oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdyni.

 

§ 16

 

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.

 

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

 

1) zmianę przepisów prawa,

 

2) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,

 

3) zmianę sposobu świadczenia usług.

 

3. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

 

§ 17

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

 

1) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,

 

2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)

 

§ 18

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2022 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.

A Ty? Co jutro zjesz?